Familjehem

Familjehem

Alla barn och ungdomar har rätt till ett tryggt boende och en fungerande uppväxtmiljö – när det inte fungerar kan alternativet vara familjehem. Det finns lika många orsaker till behov av familjehem som det finns barn och ungdomar. Några av behoven kan uppkomma genom att det finns relationsproblem i familjen, missbruk och/psykisk ohälsa hos föräldrar eller att ungdomar kommer till Sverige utan vårdnadshavare, som ensamkommande flyktingbarn.

Vad krävs av ett familjehem?

För att vara familjehem krävs inga specialkunskaper utan det som krävs är tid, engagemang och en stor vilja att vara med och förändra situationer för barn och ungdomar som ofta kommer från en svår hemsituation. Barnet/ungdomen kan ha varit med om svåra saker som de bär med sig vilket kan påverka vardagen i olika utsträckning. Därför uppkommer behovet av stabila vuxna som kan hjälpa till att stötta och hantera de känslor som uppstår.

Barnet/ungdomen behöver en trygg miljö med förtroendefulla vuxna som är beredda att avsätta den tid och det engagemang som krävs för att vara familjehem. Familjehemmet måste även ha ett fysiskt utrymme. Ibland kan placeringstiden bli kortare och ibland längre och en del barn växer upp i sitt familjehem tills de blir vuxna och kan stå på egna ben. Under placeringstiden krävs det att familjehemmet arbetar för en nära samverkan med Socialtjänsten och Consilium Individ & Familj samt barnets biologiska nätverk. I familjehemmens uppdrag ingår att stödja barnet/ungdomen att bygga vidare på de biologiska familjerelationer som finns, när Socialtjänsten bedömer att det är lämpligt.

Att ta uppdrag som familjehem innebär att barnet/ungdomen bor i familjehemmet tillsammans med dig/er som vuxna och familjehemmets egna eller andra placerade barn/ungdomar. Familjehemmen kan se olika ut – en del bor i stan, en del bor på landet, en del har egna barn, en del har lång erfarenhet av uppdrag och en del familjer har precis beslutat att blir familjehem.

För att bli godkänd som familjehem krävs att familjens vuxna går igenom en utredning där vi så småningom kommer fram till om familjen har det som krävs för ett uppdrag. Vid första kontakten lämnas information om hur ett uppdrag kan se ut. Själva utredningen består av samtal, hembesök, frågor enligt BRA-fam enligt rekommendationer från Socialstyrelsen samt en djupintervju enligt Nya Kälvestens intervjumetod och inhämtning av registerutdrag. Intervjun analyseras och därefter sker en sammanställning och återkoppling till familjen. Varje familjehem har rätt att ta del av sin egen utredning och får en kopia av sin utredning.

Som familjehem med konsultstöd står ett familjehem aldrig ensam kring de frågor som uppkommer kring det placerade barnet/ungdomen. Consilium Individ & Familj finns tillgängliga dygnet runt för familjehemmen och arbetar för ett nära samarbete med familjehem och Socialtjänst. Consilium Individ & Familj bistår med stöd kring kontakter med Socialtjänsten, skola, hälso och sjukvård eller det biologiska nätverket t ex medverka vid umgängen. Vår målsättning är att bidra till att barnet/ungdomen och våra familjehem har de förutsättningar som krävs för att vardagliga situationer ska fungera så bra som möjligt. Consilium Individ & Familj står för handledning och täta besök hos alla familjehem samt kan erbjuda utbildning efter behov och önskemål.

Varje familjehem har rätt till ekonomisk ersättning för de uppdrag som utförs, enligt SKR:s riktlinjer. Ersättningen består av en del arvode och en del omkostnadsersättning. Ersättningen är skattepliktig, sjukpennings och pensionsgrundande. Omkostnadsersättningen är inte skattepliktig. Ersättningen tar hänsyn till om det finns behov av någon vuxen hemma under delar eller hela placeringstiden och utifrån barnet/ungdomens ålder, intressen och övriga behov.

Dataskyddsförordningen GDPR började att gälla den 25 maj 2018. Den har ersatt den svenska personuppgiftslagen PuL. När du som nytt och intresserat familjehem tar kontakt med oss på Consilium Individ & Familj så tar vi del av de personuppgifter som du väljer att skicka till oss. Consilium Individ & Familj är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt. Blir det i framtiden ett samarbete oss emellan kommer du att få skriva under ett samtycke till att Consilium Individ & Familj behandlar och lagrar de personuppgifter som kan anses vara nödvändiga för vårt samarbete.

Kika gärna in i vår broschyr >>

Läs även våra reportage om:
Camilla Nilsson